Polityka Prywatności

Administratorem strony jest Anna Giesa-Tulej

Przestrzeń Dietetyczna, ul. Fieldorfa 8c/707,

45-273 Opole, NIP 7543230073

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności

skontaktuj się na agt@przestrzendietetyczna.pl

KLUCZOWE INFORMACJE

1. Przetwarzanie danych osobowych powierzam tylko sprawdzonym i zaufanym

podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

3. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak

udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu

społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem

plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook,

Instagram, LinkedIN.

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych

osobowych jest Anna Giesa-Tulej Przestrzeń Dietetyczna, ul. Fieldorfa 8c/707, 45-273 Opole

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie

w stosunku do każdego celu przetwarzania danych

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z

przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

• prawo dostępu do danych osobowych,

• prawo do sprostowania danych osobowych,

• prawo do usunięcia danych osobowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę

wyraziłeś.

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 –

21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za

potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą

przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych

osobowych. Dla Twojej wygody dołożyłam wszelkich starań, by w ramach opisu

poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w

ramach tych operacji uprawnienia.

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,

jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że

skontaktujesz się ze mną pod adresem agt@przestrzendietetyczna.pl.

Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco

przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz

wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich

danych osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli

podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na

Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

1. Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem

technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich

danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują

stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych

wymaganych przez przepisy prawa.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail

oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest

dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci

newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej

zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak

również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci

również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Mail może trafić do Ciebie z informacją o zaktualizowanym produkcie lub przypomnienie

odnośnie Twojego zamówienia.

Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób

naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w

treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest

dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.


Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania

kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony

cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie

określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii

korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać

się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny

interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Bezpieczeństwo. Treść korespondencji jest poufna, wszelkich przekazanych mi danych

osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych

osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są

gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez

osoby do tego nieupoważnione.

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, trzeba podać dane które to

są niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer

telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach

edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

Dane przekazane mi w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia

i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy

zdecydujesz się usunąć konto, usunę również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że

usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie

z wykorzystaniem konta.

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili

możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do

przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia,

takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych

jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji

zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia,

a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach

statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi

danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał

obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po

realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz

domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu

zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać

się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń

z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich

danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych,

o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje. Jeżeli składasz reklamację to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści

o odstąpieniu od umowy, które obejmują : imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer

telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale

niezbędne, by złożyć reklamację.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji wykorzystywane są w celu realizacji

procedury reklamacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub

procedury odstąpienia. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celach

statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach nie masz możliwości sprostowania tych

danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia

danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po

upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić

się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać

się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub

na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści

cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia

rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od

umowy. Po ściągnięciu ebooka, jadłospisu (treść cyfrowa) konsument traci prawo do

odstąpienia od umowy.

PLIKI COOKIES

Moja strona, podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki

cookies.


Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym

(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system

teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich

(cookies podmiotów trzecich).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na

temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania

plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z

poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają

ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej

znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności

w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują

cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania

strony, w szczególności procesu zamówienia.

Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia

społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, znany

lekarz, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka

nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych

(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę

bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji

usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet

jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany.

Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana

bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam

przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie

mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym

serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to

odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego

usługodawcy i tam zachowana.

Informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się

osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego

przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz

Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę

Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

• Znany lekarz- https://www.znanylekarz.pl/prywatnosc

• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie

odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym

serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz

również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie

rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Regulamin

Regulamin sklepu

Administratorem strony jest Anna Giesa-Tulej Przestrzeń Dietetyczna, ul. Fieldorfa 8c/707,

45-273 Opole, NIP 7543230073, agt@przestrzendietetyczna.pl

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się

agt@przestrzendietetyczna.pl

Zamówienie nie opłacone w ciągu 48h zostają anulowane.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Anna Giesa-Tulej, dostępny pod adresem www.przestrzendietetyczna.pl jest

prowadzony przez Anna Giesa-Tulej Przestrzeń Dietetyczna, ul. Fieldorfa 8c/707, 45-273

Opole, NIP 7543230073, agt@przestrzendietetyczna.pl

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są

przyjmowane przez stronę www.przestrzendietetyczna.pl

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z

jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

• Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Annę Giesa-Tulej,

przyjmujący zamówienia poprzez stronę www.przestrzendietetyczna.pl

• Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności

prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w

szczególności dokonująca zakupów.

• Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

• a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,

• b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,

• c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

• a) Podłączenie do sieci Internet,


• b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet

Chrome, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera

dokumentów hipertekstowych (HTML),

• c) posiadanie konta pocztowego e-mail.

2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w

sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto,

Zwolnienie zg. z Art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

2. Do ceny towaru nie trzeba doliczać kosztów przesyłki, ponieważ realizacja zamówienia

odbywa się drogą elektroniczną.

3. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia,

3. wybór formy płatności, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.

4. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient

nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania

umowy i dostarczenia przesyłki dane.